ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Uničovský (Český) rybník

Litovelské Pomoraví

Socha G. Frištenského a T. G. Masaryka, busta Jana Opletala, pomník V. Sochy, pomník tornáda, altánek ...

Velkou část Smetanových sadů, parku přiléhajícímu k centru města, zaujímají dva rybníky. Uničovský, který dřív nesl název Český a Olomoucký, dřív Německý. Stáří rybníků je podstatně vyšší než parku. Byly založeny pravděpodobně již ve 14. století při vzniku města a přispívaly ke zvýšení obranyschopnosti města proti útokům nepřátelských vojsk. Z vybraného materiálu (rybníků) byly zřízeny ochranné valy kolem města. Rybníky s pěknými ostrůvky byly lemovány smutečními vrbami, "hanáckymi to palmami".

Konečnou podobu získal park v r. 1925, kdy byly doplněny další stavby, z nichž se dodnes dochovaly jen altánek a pomník prvního českého litovelského starosty Vácslava Sochy z roku 1932. 

Skladba dřevin parku respektuje klimatické a ekologické poměry zdejšího regionu. Převažují domácí dřeviny jako lípa malolistá, javor klen nebo buk lesní. Funkci břehových porostů kolem rybníků plní olše lepkavá a vrba bílá. Nechybějí zde ani dřeviny, které nepocházejí ze střední Evropy, např. jírovec obecný - maďal, liliovník tulipánokvětý či platan javorolistý.

Z dobového tisku:

Budova (Gymnázium Jana Opletala) stojí na úplně volném prostranství obklopena kolkolem zelení a vodou. Hlavní fronta jest obrácena k západu. Před ní jest ozdobný park vzácných dřevin a nádherných konifer. Za ním jest 5 m široká promenáda oddělená od rybníka Uničovského 2  širokým pruhem, trávou osetým a zeleným plotem osázeným. K jmenovanému rybníku vedou široké schody, dar od radního p. J. Zdráhala. Sloužiti mají jednak za vstup ke kluzišti, jedna za přístaviště loděk. Na jižním křídle přiléhá k budově nově vysázené stromořadí kulovitých jasanův a za ním jest krásná stará kaštanová alej. Na severní straně jest lesní městská školka, na jižní botanická zahrada. rozsáhlé hřiště a zahrada ředitelova. Všechny sady a zahrady zřízeny jednak prostředky soukromými, jednak dary..."    

Vedle gynuázia stojí budova sokolovny z r. 1935. K sokolovně patříval také dřevěný pavilonek u Uničovského rybníka. Byl zakoupen z pražské národopisné výstavvy koncem 19,. století a dlouhá léta sloužil jako ohřívárna při kluzišti na tomto rybníku. Roku 1925 se uskutečnila Jubilejní živnostensko-průmyslová výstava. U Husova sboru byla postavena vstupní brána, v sadech hudební pavilon. Hudební pavilon sloužil dlouho při promenádních koncertech a byl zbourán až v r. 1982. 

P4190019
P4190005
P4190007
P4190012
P4190010
P4190006
20160419 091121
P4190014
P4190022
P4190021
P4190018
P4190023
P4190025
P4190027
P4190029
P4190032
P4190035
P4190034
P4190046
P4190047
P4190048
P4190050
P4190049
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load